Chào mừng quý vị đến với Trường THCS &THPT Chu Văn An - Đồng Xuân.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 17. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mạnh Thị Thu Thủy
Ngày gửi: 10h:31' 27-11-2009
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 865
Số lượt thích: 0 người
1
TRU?NG THCS & THPT
CHU VAN AN
KÍNH CHO
QU TH?Y CƠ
V? D? H?I GI?NG
Mơn : GDCD6
GV: M?nh Th? Thu Thu?
2
TRƯỜNG THCS & THPT
CHU VĂN AN
KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ HỘI GIẢNG
Môn : GDCD6
GV: Mạnh Thị Thu Thuỷ
27.11.2009
3
GIÁO ÁN : MÔN GDCD - KHỐI 6
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
CHỦ ĐỀ PHÁP LUẬT :
CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
BÀI 17 :
TIẾT 30
4
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1 : Thế nào là Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân ?
Không ai được xâm phạm đến thân thể của người khác.
Mọi việc bắt giữ người phải đúng theo quy định của pháp luật.
Trừ trường hợp người đang phạm tội quả tang thì ai cũng có quyền bắt.
5
Câu 2 : Những hành động nào sau đây xâm phạm đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân ?
Đua xe.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tỏ thái độ không đồng ý vì bị bạn trêu chọc.
Đánh bạn.
Bênh vực bạn khi bạn bị bắt nạt.
Nhà trường lập biên bản học sinh vi phạm nội quy thi.
Vu oan cho người khác để trả thù.
Chạy xe đụng người đi đường rồi bỏ chạy.
Báo cho thầy cô biết về việc bạn bỏ học đi chơi.
6
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 3 : Nếu có người uy hiếp, bắt em phải hít thử hêrôin thì em sẽ x? l như thế nào ?
Vì sao ?
Kiên quyết từ chối, bỏ chạy, tri hô cho mọi người xung quanh đến giúp đỡ.
Báo cho thầy cô, ba mẹ hoặc công an.
Chúng ta phải biết tự bảo vệ quyền của mình, phê phán tố cáo hành vi trái pháp luật.
7
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
Tiết 30
Bài 17
8
Tiết 30
Bài 17 :
I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
TH?O LU?N NHĨM ( 3`)
II/ NỘI DUNG BÀI HỌC :
Mất con gà mái hoa mơ đang độ đẻ trứng . Chỉ có bà T lấy trộm . Bà Hoà chửi đổng suốt ngày . Bà chạy xông nhà T đòi khám nhà…
Hành động của bà Hoà là sai, là vi phạm pháp luật theo nội dung điều 73 Hiến pháp năm 1992 .
.(Khoâng ai töï yù vaøo choã ôû cuûa ngöôøi khaùc neáu ngöôøi ñoù khoâng ñoàng yù. Tröø tröôøng hôïp ñöôïc phaùp luaät cho pheùp)
Baø Hoaø theo doõi ñeå baét quûa tang, hoaëc baùo cho cô quan coâng an ñeå coù bieän phaùp xöû lyù.
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
Nhóm 1 : Chuyeän gì ñaõ xaûy ra vôùi gia ñình baø Hoøa? Tröôùc söï vieäc xaûy ra nhö vaäy baø Hoøa ñaõ coù nhöõng suy nghó vaø haønh ñoäng nhö theá naøo?
Nhóm 2 : Theo em, baø Hoøa haønh ñoäng nhö vaäy laø ñuùng hay sai? Vì sao?
Nhóm 3 : Theo em, baø Hoøa neân laøm theá naøo ñeå coù theå xaùc minh ñöôïc nhaø T laáy taøi saûn cuûa mình, maø khoâng vi phaïm phaùp luaät?
9
HẾT THỜI GIAN
0:00
0:01
0:02
0:03
0:04
0:05
0:06
0:07
0:08
0:09
0:10
0:11
0:12
0:13
0:14
0:15
0:16
0:17
0:18
0:19
0:20
0:21
0:22
0:23
0:24
0:25
0:26
0:27
0:28
0:29
0:30
0:31
0:32
0:33
0:34
0:35
0:36
0:37
0:38
0:39
0:40
0:41
0:42
0:43
0:44
0:45
0:46
0:47
0:48
0:49
0:50
0:51
0:52
0:53
0:54
0:55
0:56
0:57
0:58
0:59
1:00
1:01
1:02
1:03
1:04
1:05
1:06
1:07
1:08
1:09
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20
1:21
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26
1:27
1:28
1:29
1:30
THẢO LUẬN THEO BN
Hai anh công an đang rượt đuổi một phạm nhân trốn trại, đang có lệnh truy nã. Hai anh công an nghi là tên này chạy vào nhà ông Tá. Hai anh đề nghị ông Tá cho vào nhà khám, nhưng ông Tá không đồng ý. Biết rằng chỉ cần lơi lỏng một chút là tên này sổng mất, nên hai anh công an bàn nhau quyết định cứ vào khám nhà ông Tá.
Hỏi : - Trong trường hợp này, hai anh công an có vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân không ? Tại sao ?
- Theo em, hai anh công an nên hành động như thế nào ?
Tiết 30 . Bi 17 : QUY?N B?T KH? XM PH?M
V? CH? ?
10
Trả lời tình huống
Hai anh công an đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
Vì họ tự quyết định vào khám nhà ông Tá khi không được sự đồng ý của ông Tá.
Hai anh công an nên :
- Giải thích cho ông Tá hiểu : kẻ đang trốn là tội phạm nguy hiểm, đang bị truy nã; nếu che giấu tội phạm cũng là phạm tội.
- Nếu đã giải thích mà ông Tá vẫn không đồng ý, thì sẽ cử một người ở lại phối hợp với quần chúng theo dõi, giám sát bên ngoài căn nhà. Còn người thứ hai khẩn trương đi xin lệnh khám nhà.
11
12
ĐIỀU 124 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999
"Người nào khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác, đuổi trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm".
Vậy, theo em hành vi nào được xem là vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân?
13
Những hành vi được xem là trái pháp luật
Xâm phạm chỗ ở của công dân :
Tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ.
Tự ý vào nhà người khác khi vắng chủ.
Tiến hành khám xét chỗ ở không đúng quy định pháp luật...
Tiết 30 . Bi 17 : QUY?N B?T KH? XM PH?M V? CH? ?
14
Tiết 30
I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
II/ NỘI DUNG BÀI HỌC :
1/ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là quyền cơ bản của công dân.
Bài 17 :
2/ Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở :
Được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở.
Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân được pháp luật quy định như thế nào ?
Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì ?
Khi cần bắt người phạm tội đang trốn tránh trong nhà.
Khi cần thu thập chứng cứ, tang vật của tội phạm.
Trường hợp pháp luật cho phép khám chỗ ở ?

Khi khám nhà phải đúng theo quy định của pháp luật :
- Phải có lệnh khám nhà của người có thẩm quyền.
- Đọc lệnh khám, có đại diện của UBND phường và người hàng xóm làm chứng.
- Phải lập biên bản ghi rõ tình hình khám nhà, các tài liệu, tang vật tạm giữ.
Tiết 30 . Bi 17 : QUY?N B?T KH? XM PH?M V? CH? ?
16

TrÒ CHƠI : THỬ TÀI CỦA BẠN
S? 4
SỐ 1
SỐ 2
SỐ 3
Tiết 30 . Bi 17 : QUY?N B?T KH? XM PH?M V? CH? ?
17
BẠN SẼ LÀM GÌ ?
Khi nhaø haøng xoùm ñi vaéng khoâng coù ai ôû nhaø, nhöng laïi thaáy khoùi boác leân ôû trong nhaø, coù theå laø moät caùi gì ñoù bò chaùy.
Có thể vào kiểm tra.
Báo ngay cho người lớn ở cạnh nhà, hoặc công an.
Không phải nhà của mình nên không cần quan tâm, để đỡ mất thời gian vô ích.
BẠN
GIỎI QÚA
SAI RỒI
SAI RỒI
Tiết 30 . Bài 17
18
BẠN SẼ LÀM GÌ ?
Khi bố mẹ đi vắng, bạn đang ở nhà một mình thì có bà con ở quê lên thăm.
Chờ ba mẹ về giải quyết.
Mời họ vào nhà vì đó là người thân của mình, không phải người lạ.
Lấy nước mời, nhưng không cho vào nhà.
TỆ QÚA
TỆ QÚA
BẠN
GIỎI QÚA
Tiết 30 . Bài 17
19
Khi bố mẹ đi vắng, em ở nhà một mình, đang học bài thì có người gõ cửa muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện.
BẠN SẼ LÀM GÌ ?
Không nên cho vào nhà, tìm cách nói khéo và hẹn lúc khác đến khi có bố mẹ ở nhà.
Vui vẻ mời vào nhà.
Im lặng không trả lời, xem như không có người ở nhà là xong.
NHÁT QÚA
KHÔNG NÊN
BẠN
GIỎI QÚA
Tiết 30 . Bài 17
20
Góp ý nhẹ nhàng để người hàng xóm rút kinh nghiệm.
BẠN SẼ LÀM GÌ ?
Khi nhà hàng xóm phơi quần áo làm rơi vào sân nhà mình, họ tự ý chạy sang nhà mình lấy lại.
Phê bình gay gắt, nói cho họ biết là đã xâm phạm chỗ ở của mình.
Không bằng lòng nhưng ngại nói, vì sợ mích lòng.
CHƯA ĐÚNG
KHÔNG NÊN
BẠN
GIỎI QÚA
Tiết 30 . Bài 17
21
Tiết 30
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
II/ NỘI DUNG BÀI HỌC :
1/ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là quyền cơ bản của công dân.
2/ Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Bài 17 :
Sau khi học xong bài này em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?
3/ Phải tôn trọng chỗ ở của người khác, biết tự bảo vệ chỗ ở của mình, phê phán, tố cáo người làm trái pháp luật.
22
Tiết 30
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
II/ NỘI DUNG BÀI HỌC :
1/ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là quyền cơ bản của công dân.
- BÀI 4/ STH/ 76
2/ Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Bài 17 :
(Học SGK)
III/ BÀI TẬP :
3/. Trách nhiệm của công dân.
23

Bài tập 4/ STH/ Trang 76.
Đúng.
Sai.
Không biết.
SAI RỒI
TỆ QÚA
BẠN
GIỎI QÚA
Câu a : Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước
và mọi người tôn trọng chỗ ở.
Tiết 30 . Bài 17
24

Bài tập 4/ STH/ Trang 76.
Đúng.
Sai.
Không biết.
SAI
SAI
BẠN
GIỎI QÚA
Câu b : Không ai được tự ý vào chổ ở của người Khác.
Tiết 30 . Bài 17
25

Bài tập 4/ STH/ Trang 76.
Sai .
Đúng .
Không biết.
SAI RỒI
QÚA TỆ
BẠN
GIỎI QÚA
Câu c : Chỉ cần bảo vệ chỗ ở của mình, không cần
tôn trọng chỗ ở của người khác.
Tiết 30 . Bài 17
26

Bài tập 4/ STH/ Trang 76.
Đúng.
Sai.
Không biết.
SAI RỒI
CỐ LÊN
BẠN
GIỎI QÚA
Câu d : Khi bị người khác xâm phạm chỗ ở,
cần phản đối và tố cáo.
Tiết 30 . Bài 17
27
* C?ng c? :
Tổ chức đóng vai theo tình huống :

Bố mẹ đi vắng, em ở nhà một mình, đang học bài thì có người mở cửa và muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện . Em sẽ làm gì trong tình huống này .
Tiết 30 . Bi 17 : QUY?N B?T KH? XM PH?M V? CH? ?
28
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ
b. Bài sắp học :
BÀI 18 : QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN
- Đọc tình huống trong SGK . Đóng vai
- Trả lời các câu hỏi gợi ý :
- Theo em những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về bí mật thư tín và an toàn điện thoại, điện tín ?
- Nếu thấy bạn nghe trộm điện thoại của người khác em sẽ làm gì ?
a. Bi v?a h?c :
- Th? no l quy?n b?t kh? xm ph?m ch? ? ?
- Php lu?t quy d?nh gì v? quy?n b?t kh? xm ph?m ch? ? ?
- Trch nhi?m c?a cơng dn l gì ?
- Làm bài tập : Bài tập d, đ/ SGK.
29
CHÚC CÁC EM
LUÔN VUI - KHỎE
CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VỀ THĂM LỚP DỰ GIỜ
 
Gửi ý kiến